Sergiu Mocanu

"Totuşi, se poate!"

Noi, moldovenii, sîntem o sutî di proșenti!

Ca noi, moldovenii, nu-i nimenea. Am auzât cî-i gata cu europenii, îs pi ducî americanii, evreii n-o mai au mult de dus pi lumea asta. Nu-i ghini niș la chinej, indieni sau pachistanej, cî nu-i normal sî sî plodeascî câti douî sutî di proșenti în fiecare 20 di ani, cî sî nu aibî cu și răsufla piurmî șî sî nu-i mai poatî țâni pământu. Citește mai mult…